Желанието на Хачо Бояджиев бе да почине за един ден!

Хачо Бояджиев

  Смъртта на Хачо Боя­джиев преди дни потресе телевизионна­та гилдия. Ле­гендарният ре­жисьор почи­на внезапно в понеделник, 23 април. Ко­легите му съ­зират странно съвпадение. Миналата го­дина по също­то време един след друг си отидоха още две знако­ви фигури от „Сан Стефано“ –Иван Славков и неговият за­местник Хрис­то Цачев. Хачо дори обещал да присъст­ва на сбирка­та във вторник за честване на Батето, както и на панихидата на Христо Цачев на 28 април.

 Междувременно Хачо си правел процедури за краката и белия дроб в кли­никата на Мазнейков. Манипулациите се из­вършвали под упойка. Малко, след като из­лязъл от въздействи­ето й, получил масиран инфаркт.

 Безутешни са няко­гашните телевизионни звезди – говорителките Анахид Тачева, Лили Банкова, Мария Яна­киева, Таня Димитро­ва, Любинка Няголова. Хачо беше известен ценител на женската красота. Именно той ги бе открил за телеви­зията. Ветераните си отиват един по един и от онова поколение са останали само двама от зам.-шефовете по Живково време – Пет­ко Димитров и Стефан Велев.

 Повечето кадри на БНТ са негови учени­ци и хора, с които той пряко е работил през своята близо четири­десетгодишна кари­ера. Репортери се свързаха с Жоро Лю­бенов и Драго Драга­нов, които разказаха през сълзи за своите последни мигове с легендарния режисьор. И двамата са работили с него в „Полет над нощта“. Во­дещите трудно сдър­жаха емоциите си.

 „За първи път цари такава тягостна атмос­фера из коридорите на телевизията. Това е ог­ромна загуба. Каквото и да се каже от тук насетне, то ще бъде малко.

  И каквото и да се каже за него, ще бъде истина – сподели Жоро Любенов и допълни: -Хачо бе мой учител. Това, което мога днес, се дължи само на него, защото той ми е дал крила, а аз трябваше да докажа дали мога или не. Той ми е ду­ховен баща. Учител на много хора.

 Видяхме се ден преди да по­чине, говорихме си по телефона. Нямаше ни­какви признаци, че ще се случи такова нещо.

 Беше много жизнен.

 Мечтата му в живота бе да почине за един ден“.

 Драго Драганов също е силно разстро­ен, тъй като двамата с Хачо са имали уго­ворка за среща в деня на неговата кончина. Идеята била да обсъ­дят предстоящия брой на „Полет над нощта“.

 – Не искам да повярвам, че го няма, защото е един от най-важ­ните хора в живота ми.

 Благодарение на него попаднах в БНТ. С него са свързани последните месеци, откакто правим заед­но „Полет над нощта“ – предаването, чийто горд автор бе той са­мият.

 Не съм сигурен, че някога ще може да си отиде от живота ми. Мисля, че ще нося смеха му в себе си дори понякога сприха­вият му характер ще ми липсва. Беше много остър, прям, но изключителен човек.

 Никога няма да заб­равя, че той бе пред­седател на комисията, която ме одобри да за­почна работа в БНТ. Най-важното, което научих от него, бе да не се превземам.

 Чухме се преди ня­колко дни, преди да замина за Турция, къ­дето бях в командиров­ка със Софи Маринова.

 Имахме уговорка за среща след това, пред­стоеше ни предаване в петък, поканени бяха гостите.

 Последният ни раз­говор беше малко по-сериозен. Обсъждах­ме работата и ня­маше индикации, че нещо толкова трагич­но може да се случи. Разбира се, всички ние знаехме, че има здра­вословни проблеми, че ходи на различни про­цедури. Но той никога не говореше за това винаги беше на своя пост. В последните две седмици се наложи да преместим срещите си от понеделник във втор­ник тъкмо заради про­цедурите. Когато се чу­хме, само ми каза да му донеса локум от Турция.

 И аз му донесох, но никога не успях да му го дам“, завършва през сълзи Драго.

Още сензации:

loading...

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, въведете отговор: *