Шефовете на ДАНС използват децата си като подставени лица

Висшите кадри на ДАНС Иван Драшков и Ве­селин Марков са в близки отношения както в службата, така и в личния жи­вот и бизнеса. Иван Драшков е заместник-председател на Държавната агенция за национална сигур­ност, а Веселин Марков е шеф на дирекция. Като дър­жавни служители те нямат право да въртят бизнес. Законът обаче дава право на децата им да го правят и тандемът Драшков-Марков се възползва с пълна сила от това.

 В края на миналата го­дина 29-годишният син на Иван Драшков, който носи същото име, регистрира най-новата си фирма – „Глобал Бизнес БГ“. За мла­дия строителен предприе­мач това е поредното на­чинание. По-любопитен е съдружникът му във фир­мата, с когото делят наполовина капитала.

 Това е младата госпо­жица Веселина Маркова. Съвпадението на имената с тези на татковия прия­тел от ДАНС не е случай­но. Момичето е дъщеря на Веселин Марков, шеф на дирекция в родното ФБР и замесен в няколко пуб­лични скандала във връзка със службата си.

 Иван Драшков-младши и Веселина Маркова са като астрални близнаци. Носят имената на бащите си, по­знават се покрай тях и раз­виват бизнес от ранна мла­дежка възраст. Общата им фирма „Глобал Бизнес БГ“ всъщност е проект на ро­дителите им, разказват за­познати с отношенията им в службата. Дружеството ще развива внос и износ на стоки, посредничество и всичко, което не е заб­ранено от закона. Адресът му на регистрация съвпа­да с този, на който жи­вее Иван Драшков-старши в квартал „Изток“. За-местник-председателят на ДАНС има апартамент в един от дипломатически­те блокове на ул. „Жолио Кюри“ в София. Като упра­вител на фирмата е вписан синът на Драшков.

 Дъщерята на Веселин Марков не може да движи бизнеса, а само е внесла 5 хиляди лева от капита­ла. От години момичето е студентка в Германия. На последните избори дори е назначена за представи­тел на секционна избира­телна комисия в Мюнхен, където живее. Решението е взето от председателя на ЦИК Красимира Медарова, която е от квотата на ГЕРБ.

Висшите кадри на ДАНС Иван Драшков и Веселин Марков не за първи път използват служебното си положение, за да покро­вителстват бизнеса на фа­милиите си.

 Синът на Драшков стар­тира мащабен строителен проект още през 2006 г. Въпреки крехката си 23-годишна възраст момчето започва ин­вестиционен   проект. със строеж на жили­щен комплекс със 160 апартамента.

 Дъщерята на Весе­лин Марков Веселина също започва бизнес отрано – още на 20 го­дини. Тя има две фирми за строителство и консултации, една от кои­то отчита печалби, въпреки че няма дейност и работни­ци. Баща й няма право да управлява и да притежава фирми, както и майка й До­бринка, която е служител в МВР. Всъщност Веселин Марков става за кратко бизнесмен през ноември 2008 г., след като е изго­нен от топлата служба в ДАНС. Тогава той основава фирма за консултации, но след като се връща на бял кон в националната си­гурност, когато ГЕРБ взе­мат властта, я прехвърля на дъщеря си Веселина.

 Същото   се   получава и с близкия му приятел Иван Драшков Той осно­вава дружеството „Регулус консулт“ заедно с бъдещия си шеф Цветлин Йовчев през 2008 година, но после и двамата се разделят с дяловете си, когато се връ­щат в ДАНС. Прехвърлят ги на довереното си лице – ад­вокат Иглика Мишева.  Днес консултантска­та фирма е в ръ­цете на Росица Тричкова, която движи и друже­ствата на Весе­лина Маркова. По-големият „бизнесмен“ от двете деца на висшите разуз­навачи е синът на Драшков. Той построи ог­ромен жилищен комплекс в квартал „Дружба“, за кой­то се говори, че е дело на баща му. Покупката на зе­мята и изграждането на обекта са финансирани от Корпоративна търговска банка, в която са депозира­ни парите на държавните предприятия. Банката из­сипва десетки милиони евро като кредит на Драшков-младши още по времето на тройната коалиция, финансира 100 процента от проекта, кое­то не е обичайна практи­ка. Сделката между Цве­тан Василев и Драшковия син не е случайна.

 Според доклади на бив­шия американски посла­ник Джон Байърли от 2005 г., публикувани от „Уикилийкс“, Корпоративна бан­ка е свързана с„Риск Ин­женеринг“ на бизнесмена Богомил Манчев. Точно с името на този бизнесмен се свързва и нелегално­то финансиране на Иван Драшков за услуги.

 Публику­вана бе скандална справка на ДАНС до министър-председателя от август 2008-а, където пише следното:

 „Налице са данни, че зве­ното за сигурност на енер­гийната структура на Бого­мил Манчев се обслужва от Драшков и Марков срещу месечно възнаграждение от $50 000 (информацията е от кръга на Богомил Манчев).

 Поисканият и проведен от Драшков и Марков раз­говор с Христо Ковачки за съдействие потвърждава тези намерения. (Извест­но е, двамата са оказвали услуги на Ковачки, за което на два пъти им е изплаща­на значителна сума)“.

 След тази справка на бившето ръководство на ДАНС Драшков и Марков са освободени от постове­те си. Точно тогава започ­ват бизнес, явно с припе­челеното, докато са „слу­жили“ на националната сигурност. Днес фирмите и проектите се водят соб­ственост на наследниците им Иван и Веселина, кои­то продължават крепката дружба помежду си по при­мера на бащите. 

Още сензации:

loading...

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, въведете отговор: *