Цветан Цветанов кара свидетели да променят показания по делото “Октопод”

Прокурорът Велчев и външният министър Цветан Цветанов

  Свидетелят по делото „Октопод“ Пламен Устинов е недосегаем за правосъди­ето, показва проучване. Този своеобразен и абсолютно незаконен „имунитет“ блокира тотално разследване­то на инцидента, провокиран от Устинов на 23 септември 2011 г. Тогава той, заедно със сина си Стамен и други роднини, нападна охраната на Алексей Петров пред дома му в Тетевен с пистолет и брадва в ръка. Лич­но Цветан Цветанов още същата вечер по телефона е наредил на полицията в Тетевен да се променят, синхронизират и уеднак­вят показанията на побойници­те, разкрива Филип Алек­сандров, който е пряк участник в сканда­ла.

 Осем месеца следствието е като замръзнало. Според от­лично осведомени източ­ници Пламен Устинов все още не е разпитван офи­циално. Заявил, че е мно­го ангажиран като свиде­тел в „най-важното“ по не­гово определение дело в страната – „Октопод“. Затова нямал възмож­ност да се яви заедно с адвокатите си за разпит в следствието в Ловеч. Следова­телят по делото Христо Николов призна, че има затруднения при разпи­тите на свидетелите, но допълни, че сроковете ще бъдат спазани.

 Петимата прокурори в Тетевен през изминали­те месеци са си дали отвод от делото един след друг. Това е другата причина разслед­ването да е на кота нула, обясниха отлично запоз­нати. Тепърва ще се търси наблюдаващ прокурор от съседните райони.

Пламен Устинов

  Поведението на тете­венските магистрати е потресаващо – те не же­лаят да се ангажират с инцидент, който се е разиграл пред очите на це­лия град, вероятно за да не „стъпят“ накриво и да разсърдят силните на деня. Няма друго обясне­ние за отказа им от това дело, което не крие кои знае какви загадки.

 При положение че няма разследващ проку­рор, все още не е изиска­на и получена разпечат­ка от телефона на Пла­мен Устинов. Тя трябва да покаже на кого се е обаждал и е обяснявал, че „не е успял да свърши работата“.

 Репликата е чута от много хора, които стават свидетели на инцидента.

 „Пламен Устинов непре­къснато обяснява колко е близък с вътрешния ми­нистър Цветанов“, каз­ва Филип Александров. Той случайно се забърква в скандалната история. 24-годишният младеж е от Глогово и на 23 септем­ври 2011 г. привечер се мотае из центъра на селото. Среща го Севдалин Розинов – Шишо. „Пихме с него по бира – разказ­ва Филип Александров – и той ми каза: „Хайде с мен“. Помислих, че ще идем на бар в Тетевен, защото беше петък и тогава има дискотека в града. Пристигна Ста­мен Устинов с голф чет­ворка и се качихме“.

Филип Александров

  Първо се отбиват в съ­седното с. Градешница, за да вземат Румен Младенов – Мекицата. По пътя ги чака в аудито си самият Пламен Устинов. С него са шуреят му Валентин Щерев и неговият син Виктор. Шуреят има бур­на биография в района. Преди години „изнасял проститутки“ разказват местните, свързват го и с рекет и побои, участвал и в прес­трелка край с. Торос, при която е убит човек. 

„По пътя нищо не сме говорили, потеглихме към Тетевен – продължава Фи­лип Александров. – Бях­ме общо 7 души в две­те коли“.

 Спират пред кафе „Аве­ню“ зад общината в гра­да. Слизат от колите и тръгват из заведенията в центъра. „Тогава разбрах, че са дошли да се бият – казва Филип. – Търсеха Алексей Петров. Покрай нас мина с кола един от близките му. Пламен го напсува и веднага потег­ли след него. Спряхме пред дома на Алексей Петров. Устинов тръг­на към охраната, извади пистолет, посегна да се бие, нещо прищрака и ви­дях, че падна пълнителят. След това Пламен изтича към колата и извади от багажника брадва. С нея напираше да влезе в двора. Охраната го спираше. През това вре­ме синът му Стамен ти­чаше около него и също удряше охраната. Ние с Румен Мекицата стояхме отстрани и само гледах­ме. Видях също, че Вик­тор, синът на Вальо Ще­рев, удари шефа на ох­раната. През това време дойде полиция, а също и началникът на РПУ-то. Каза: „Трябва да ви за­държим“, а Пламен Усти­нов му се развика: „Кой ще ме задържа, има и по-голям от вас!“ 

Започна да звъни по мобилния си теле­фон. Обясних, че не съм се бил, но и мен ме отве­доха в район­ното“.

 В полиция­та ги разпита­ли първо един по един.

 Филип Алексан­дров си спомня, че след това дежурният им зая­вил: „Цветан Цветанов е казал да влизате всички и да разкажете едно и също!“. Вкарали ги накуп в стаята, пак да обясня­ват какво е станало. След 10-ина минути ги пусна­ли да си ходят. „Върнаха пистолета и брадвата на Пламен и си тръгнахме. Той не спря да се сили – искал сам да се срещне с Алексей. Вместо за Гло­гово, потеглихме за Пле­вен, за да оставим Вальо и Виктор Щервви“.

 През изминалите ме­сеци Филип Александров не е търсен официално да дава обяснения за инцидента. Единствено Пламен Устинов в нача­лото на годината го помо­лил да го заведе в след­ствието в Ловеч и там да каже, че уж охраната ги е предизвикала да се сби­ят. „Отидох, но казах ис­тината. Като обясних за Цветанов, следователят ми предложи: „Дай това да не го пишем, че Пламен ще те набие!“ припомня си Филип Александров.

 Той чул, че Устинов бил обещал на Севдалин Розинов – Шишо 2000 лева, за да участва в побоя. Попитал го дали е вяр­но, но Шишо казал, че още нищо не е получил. „Пламен обеща да почер­пи след делото“, обяснил Шишо.

 Интересно е каква ще е реакцията на прокура­турата след скандални­те разкрития на Филип Александров. В нормал­на страна би следвало отстраняване на Цветан Цветанов заради недо­пустимата намеса в ин­цидента. За да бъде разследването истин­ско, МВР трябва да из­вади записа от просло­вутата среща на Алексей Петров със скандалния свидетел, на която се твърди, че Устинов е разкрил поръчителите на атентата срещу бившия съветник в ДАНС. Делото ще при­добие съвсем друг обрат, ако скоро на бял свят из­лезе и името на началник сектор в Главна дирекция „Борба с организирана­та престъпност“, който е трябвало да координира и ръководи възложената на Устинов от МВР зада­ча. Още повече че роля­та на въпросния антимафиот в скандала също е документирана.

Още сензации:

loading...

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, въведете отговор: *