Разузнавачите Иван Драшков и Веселин Марков редовно пътуват до Женева – контролират сметки в швейцарска банка

Бившият зам.-шеф на ДАНС Иван Драшков

  Бившият зам.-шеф на ДАНС Иван Драшков, откакто напусна кон­траразузнаването, редовно пъ­тува като обикновен сто­личанин с метрото, раз­криват негови съседи от прес­тижната столична ули­ца „Жолио Кюри“. Те обаче са категорични, че той ползва метрото не защото доходите му са намалели, а за да избегне огромните задръствания в центъ­ра на столицата.

 „Драшков и дясна­та му ръка Веселин Марков имат сметки в швейцарска банка и затова често-често отскачат дотам“, от­белязват отлично ин­формираните съседи. Двамата ексначалници от тайните служби и най-близки приятели за по-голяма конспира­ция летели обикновено до Германия и оттам се прехвърляли в Женева. Пред познати твърде­ли, че ходят често до Германия, за да пият бира.

 „Нищо подобно, пъту­ват, за да си контроли­рат огромните финан­сови ресурси“, казват запознати.

 В Женева Драшков и Марков редовно се срещали и със стария си приятел, бизнесме­на Тихомир Каменов, собственик на „Търгов­ска лига“. Самият той от няколко години жи­вее и управлява биз­неса си от Швейцария. Компанията му е един от лидерите в продаж­бите и производството на лекарства в Бълга­рия.

Веселин Марков, дясната ръка на Иван Драшков

  Тихомир Каменов на­трупва милиони евро от фармацевтичния си бизнес през годините на прехода. Най-сил­ният му период е по времето на Симеон Сакскобургготски. То­гава „Търговска лига“ става най-големият дистрибутор на лекар­ства у нас, а конкурен­тите й я обвиняват в точене на ДДС контрабанда и печеле­не на поръчки под ма­сата. 

Контраразузнавачите Драшков и Марков са стари познайници с милионера Тихомир Ка­менов. Според източ­ниците, контактите на Драш­ков и Марков със соб­ственика на „Търговска лига“ започват покрай поръчкова разработ­ка от 1998-1999 г. Тя е срещу Каменов и още един от управителите на фирмата, а „реали­зацията“ е от тогаваш­ната Национална служ­ба „Сигурност“! Обви­ненията са за точене на ДДС за над 20 ми­лиона лева. Разследва­нето и делата се точат с години и завършват с оправдателна присъда. Драшков и Марков се засичат с Тихомир Ка­менов покрай тежките, но безплодни разслед­вания, а дружбата им продължава и до днес със срещи в къщата му на брега на Женевско­то езеро.

 В годините на прехо­да близка до тях е и разстреляната по-къс­но митничарка Шинка Манова, шеф на дирек­ция „Последващ кон­трол“ в Агенция „Мит­ници“. Драшков, като зам.-директор на НСС от 1999 г, става главен герой в сигнали на митничари, които твърдят, че той си затваря очите за определени контра­бандни канали. Шинка Манова тогава минава за личната митничарка на шефа на ВИС Георги Илиев и на Димитър Ди­митров – Маймунека. Тя е сред държавните слу­жители, помогнали на Константин Димитров – Самоковеца, и ВИС да наложат почти пълен монопол над сивия внос и контрабандата категорични са източ­ниците ни.

 „Манова  действаше много нагло и хитро припомнят си митни­чари. – Налагаше во­лята си само с устни заповеди“. Твърди се, че по устна заповед от шеф в службите, дос­та по-високопоставен от Шинка Манова, оп­ределени стоки се об­митявали само на Го­рубляне. Тази заповед е в сила до 2001 г. По това време шеф в Го­рубляне е самата Шинка Манова. Въпреки че всички са наясно с тес­ните й връзки с опре­делени среди на кон­трабандисти и източ­ващи ДДС, тя расте в кариерата. След Го­рубляне става шеф на „Последващ контрол“. Според длъжностната й характеристика на този пост без нея не може да бъде назна­чена никаква провер­ка на внесени стоки. Не е случайно, че Шинка Манова е премахната в един момент, а убийството й не е разкрито и досега. Убиват я вед­нага след разстрела на Георги Илиев, ко­гато контрабандните канали се поемат от други хора. Мнозина имат интерес жената с прякорите Мамето и Вълка да замлъкне и да не разкрива кой е прибрал големите пари от многогодишната да­лавера в онези годи­ни покрай границата.

 Разстрелът й е знак да замлъкнат завинаги и митничарите, които иначе биха могли да разкажат как се фи­нансират високопоста­вени ченгета с пари от контрабандата, а също и как се захранват по­литически партии.

Още сензации:

loading...

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, въведете отговор: *