Обвиняват сценариста Иво Сиромахов, че краде от Фейсбук

Иво Сиромахов

  Враговете на талант­ливия сценарист от „Шо­уто на Слави“ – Иво Си­ромахов, се обединиха във Фейсбук, като на­правиха нарочна стра­ница „Да помогнем на Иво Сиромахов да спре да пише“. Анало­гията с призива „Да по­могнем на Весе­лин Мари­нов да спре да пее“ е съзна­телно търсена. Стра­ницата срещу Сиромахов е обединила близо 1000 човека, които пуб­ликуват негативни ста­тии срещу остроумния писател.

 Душманите на Сиромахов твърдят, че са започнали агресивна­та онлайн кампания, защото сценаристът уж присвоявал забав­ните реплики от соци­алната мрежа. Цитира се и конкретен случай, когато преди време ме­диите разпространиха новината, че се пред­лагат 400 хиляди евро за главата на Бойко Бори­сов. Тогава пот­ребител с псев­доним Arhivatora публикува в про­фила си в Туитър коментара: „Ся не разбрах – тия 400 хиляди, дето ги искат, трябва да пращаме SMS-и или к’во?“. Часо­ве по-късно съ­щата реплика осъмнала във Фейсбук профи­ла на Иво Сиромахов. Според друг потребител тя била използвана ден по-късно в „Шоуто на Слави“.

  На другия фронт оба­че се обединяват почи­тателите на Сиромахов, които се множат всеки ден. Профилът му в со­циалната мре­жа почти е достигнал лимита си от 5000 прияте­ли. Ос­вен това той чес­то е обно­вяван с раз­лични снимки. Неотдавна Сиро­махов се самоиронизира, като качи кадър, на който е неузнаваем. На фотото той е с тъмни очила, нахлупил шапка и с огромни бакенбарди и мустаци. По този по­вод някои дори го оп­риличиха на Индиана Джоунс.

 Любопитното е, че Сиромахов преди вре­ме бе един от най-го­лемите противници на Фейсбук и дори твърдеше, че социалната мрежа е за дебили. По този повод даже написа:

 „Това не е нищо по­вече от електронен ва­риант, на някогашните лексикони, които по­пълвахме в трети-четвърти клас.

 Тече река Амур – оби­чам те сладур, приятел­ството е ваза, в която не цъфти омраза, любов­та е кат копейка – звънне, дрънне и офейка… Не знам защо го наричат социална мрежа. Няма нищо соци­ално във Фейс­бук. А приложе­нията от типа на ферми, аквари­уми, виж кое жи­вотно си, виж кой зеленчук си, ми­ришат ли ти кра­ката – са край­но дебилни. Във Фейсбук прияте­ли няма, всички са сеирджии.

  От друга страна, тази мрежа дава и някои добри възможности. Аз лич­но също имам акаунт и го използвам, за да по­пуляризирам чрез него текстовете си“.

 Противоречивото от­ношение на Сиромахов към вманиачаването във виртуалното общу­ване в никакъв случай не е шизофренно раз­двоение, смятат пси­хоаналитици. Позиция­та на писателя е прин­ципна и защитена със сериозни аргументи. Като модерен човек, който работи в опози­ционно предаване, той трябва да е информи­ран за настроенията на хората, които са особе­но осезаеми в социал­ната мрежа.

 „Във Фейсбук днес се ражда народното твор­чество. Така че комплексарите да не пис­кат, че някой им кра­де остроумните репли­ки, а да се радват, че те придобиват широка популярност чрез „Шо­уто на Слави„, коменти­рат онлайн войната сре­щу Сиромахов неговите фенове.

Още сензации:

loading...

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, въведете отговор: *