Как премиерът Рачо Петров извади голи снимки на жена си Султана в съда

Младата Султана Рачо Петрова

Султана Рачо Петрова била една от най-красивите и одумвани дами на следос­вобожденска България. Била любовница на цар Фердинанд и на още редица представители на следосвобожденския поли­тически елит у нас. Въпреки това през 1919 година бракът между Султана и вече бившия премиер ген. Рачо Петров неочаквано бил разтрогнат по вина на съпруга, който бил хванат в изне­вяра. Бракоразводното дело между Султана и Рачо Петрови било наречено „разводът на века“ и станало водеща тема за светския елит на София през 20-те години на XX век.

 Султана, коя­то произхожда­ла от богат род, се омъжила за прочу­лия се като герой в Сръбско-българската война от 1885 го­дина Рачо Петров едва 16-годишна. Въпреки волята на баща си, който бил против брака й, тя из­бягала с младия во­енен. Заради тази й постъпка баща й не искал да я види до края на живота си. Малко след като се омъжила за Рачо Петров, той бил на­значен за адютант на току-що избрания за княз на България Фердинанд. Младият аристократ веднага оценил красотата на адютантската съпру­га и не криел увлече­нието си по нея. По този повод той дър­жал Султана да при­съства на всички не­гови приеми, а тя му отвръщала с фриволно  поведение.

 Паралелно с това, кариера­та на съпру­га й тръгнала стремително нагоре, кое­то предизвика­ло шушукания сред политиче­ските среди, че издигането му се дължи на качест­вата на жена му. Рачо Петров станал обект на подигравки от страна на колеги­те си от армията и те често му праща­ли анонимки, в кои­то пишело, че жена му е безпътница и го позори. Той оба­че не обръщал вни­мание на хорските приказки, а кариера­та му стигнала до са­мия връх на държава­та, когато през 1903 година княз Ферди­нанд го назначил за министър-председател.

Султана с цигара в уста и дъщеря й Мими Балабанова заедно със свои приятели - началото на 20-те години на 20-и век

  След премиерското назначение на мъжа си Султана освен една от най-красивите жени в Со­фия, станала и една от най-влиятелните. Въпреки това тя не спряла да предизвик­ва консервативното българско общество. Султана била един­ствената жена, коя­то си позволявала да употребява грим да пуши цигари.

 През 1906 година Рачо Петров загубил премиерския пост, но не и благоволението на княза. По време на Първата световна война той бил назна­чен за началник на Македонската во­енна инспекция със седалище в Скопие. Именно тогава за­почнали истинските драми в семейство­то.    В   Македония Рачо Петров се влюбил в жената на бившия сръб­ски посланик в Со­фия Елиза Булатич и заживял с нея в квар­тирата си. Султана го заварила там, унизе­на се върнала в Со­фия и веднага поис­кала развод. В също­то време срещу Рачо Петров било повдиг­нато обвинение за корупция и през 1920 година той получил 75 години затвор. По време на делото въ­преки обидата си Султана свиде­телствала в пол­за на мъжа си.

 Малко пре­ди това тя получава развод от Духовния съвет при Софийска­та митрополия. В ре­шението си Църквата обявява Рачо Петров за виновник за разво­да, забранява му да се жени през следва­щите две години и му отнема завинаги въз­можността да встъпи в брак с любовница­та си.

 След като престо­ява четири години в затвора, Рачо Петров е амнистиран през 1924 г. Той веднага се връща при сръбкинята, заживява с нея и предприема стъпки за оспорване на раз­вода си със Султана. През 1929 г. иска от Духовния съвет да му разреши да стъпи в брак с Елиза Булатич и след положителния отговор се жени за нея година по-късно, навършил 69 години.

 Огорчена от реше­нието на Църквата, Султана пише гнев­но писмо, в което заявява, че вярата й в православието е на­кърнена и тя ще пре­мине в католическото вероизповедание. С това разводът меж­ду нея и Рачо Петров се превръща във война.

Рачо Петров

  В битката се включ­ва и банкерът Атанас Буров, който по това време е външен министър и отговаря за вероизповедания­та. Султана се опит­ва да го подкупи със 100 хил. лв. и го моли да каже пред съда, че Рачо Петров е натрупал богатства­та си благодарение на нея. Буров обаче й иска за услугата цели 2 млн. лв. До­като Султана мисли дали си струва да му ги даде, Рачо Петров разбира за прегово­рите и предлага сумата на банкера.

 Въпреки че наема седем от най-елитни­те софийски адвока­ти, за да я защитават по време на делото, Султана губи съдеб­ния спор.

 По време на проце­са обществото е още по-скандализирано, защото Рачо Петров представил любов­ни писма, писани от Султана до различ­ни мъже, и нейни голи снимки, праве­ни в двореца на цар Фердинанд в Евкси­ноград и на плажа в Остенде заедно с румънския принц Карол.

 През 1934 г. Рачо получава развод по вина на бившата си съпруга и й отнема всичко. Заради де­лото Султана се раз­деля с колосална­та сума от 366 млн. лева. За сметка на това Буров печели 6 млн. лева от разво­да между семейство Петрови.

 Сразена и унизена за втори път от мъжа си, Султана се пре­селила в нов и по-скромен дом, където останала до края на живота си.

 Тя починала в бед­ност и самота на 76-годишна възраст през 1946 г.

Още сензации:

loading...

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, въведете отговор: *