Външният ни министър Николай Младенов забъркан в грандиозен скандал с продажба на оръжие

Външният министър Николай Младенов

  Външният министър Ни­колай Младенов си нав­лякъл гнева на няколко чужди посолства заради край­но съмнителна оръжейна сдел­ка, твърдят осведомени източ­ници.

 Оръжието е продадено през 2010 г. Става дума за износ на боеприпаси и забранени от НАТО мини за кюрди в Ирак на стой­ност 34 млн. долара, като комисионата за политическите по­кровители е 30%.

 Според служители на Младенов сделката е била подготвяна, докато той все още е бил вое­нен министър. За осно­вен двигател по нея се сочи Валери Рачев, кой­то според нашите източ­ници е сивият кардинал във Външното министер­ство. Рачев е извънре­ден и пълномощен по­сланик на България в Ирак, назначен от пре­зидента Първанов през 2005 г. И досега той хем е наш посланик в Ирак, хем е началник на по­литическия кабинет на Младенов в София. 

Любопитна подроб­ност е, че на сайта на Външното министерство дипломатическата ни ми­сия в Ирак въобще от­съства от списъка на българските дипломатически и консулски пред­ставителства по света.

 Именно в Ирак Младе­нов се запознава с Ва­лери Рачев през 2006 г. След като напуска СДС и преди да се преориенти­ра към ГЕРБ, днешният шеф на дипломатите ни работи като съветник към парламентарните коми­сии по отбрана и външ­на политика в сътрудни­чество с иракския пар­ламент.

Валери Рачев

  Според нашите източ­ници посланикът на Ан­кара се явил лично във Външното ни министер­ство, за да изрази протеста си че България, която е член на НАТО, продава оръжие на кюрди.

 Каква е историята? На 29 април 2010 г. компанията „Аполо инже­неринг“ ООД получава пълен лиценз за внос, износ и трансфер на оръжия за срок от три години. Този лиценз се издава от Междуведом­ствения съвет по въпро­сите на военнопромиш­ления комплекс и моби­лизационната готовност на страната към МС. В него членуват министри­те на икономиката и на отбраната, зам.-минист­ри от няколко министер­ства, както и председа­телят на ДАНС Цветлин Йовчев и неговият за­местник Иван Драшков.

 Справка в Търговския регистър сочи, че съд­ружници в „Аполо инже­неринг“ с равни дялове са иракските граждани Ахмед Наджим Абдуллах и Муханнед Наджим Аб­дуллах ал Нуаими. Два­мата са братя, като единият от тях живее в Бъл­гария, а другият в Ирак.

 В годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. пише, че е имало общо приходи от 26 318 000 лева. Докато през 2009 г., когато все още не е притежавала лиценз за търговия с оръжие, фир­мата не е имала никакви приходи. Според запоз­нати с подобни сделки е немислимо те да ми­нат без съдействието на посланика в съответна­та държава. Още при издаването на лиценза за търговия с оръжие на „Аполо инженеринг“ въз­никват съмнения, че фир­мата е внесла в Междуведомствената комисия фалшив сертификат за краен потребител на из­несените оръжия и бое­припаси.

 На 9 декември 2011 г. депутатът от БСП Петър Курумбашев задава на парламентарен контрол странно звучащ въпрос към Трайчо Трайков на тема „Нерегламентира­но внесен фалшив сер­тификат за краен потре­бител в Междуведом­ствената комисия за екс­портен контрол и нераз­пространение на оръжия за масово унищожение“. Курумбашев се интере­сува и дали по случая е сезирана ДАНС и дали има доклад или провер­ка на агенцията.

 Трайков отговаря дос­та завъртяно. Той казва, че в деловодството на министерството, където се подават заявленията, не е констатирано таки­ва да са били внасяни от неупълномощено лице.

 На 26 януари 2012 г. депутатът отново внася въпроса с искане за пис­мен отговор. По време на парламентарния кон­трол на 3 февруари Ку­румбашев получава ла­коничен писмен отговор от Трайков, без да се изяснява дали има про­верка. Според други из­точници проверка в ДАНС е правена и по нея е изготвен доклад.

 Остава загадка защо работата на агенцията не е стигнала до „реа­лизация“.

 Така цялата история се потулва, но това не оста­ва незабелязано от чуж­дестранните дипломати у нас. „Николай Младе­нов получи няколко шум­ни дипломатически ша­мара, а най-големият бе при посещението на Хилари Клинтън в Бълга­рия, която демонстратив­но го игнорира по време на визитата си“, коменти­рат дипломати.

Още сензации:

loading...

4 Отговора за "Външният ни министър Николай Младенов забъркан в грандиозен скандал с продажба на оръжие"

  1. СЕДЕРАСТЧИК   10.07.2012 at 18:30

    СДЕЛКА ИМАТ И В ЙЕМЕН.ТАМ УЧАСТВА И ОНЯ ДЕТО УЖ ГО ОТВЛИЧАХА В ЙЕМЕН.ТАМ СА ПРОДАЛИ ОРЪЖИЕ НА АЛ КАЙДА И АМЕРИКАНЦИТЕ СА БЕСНИ.
    ЩЕ ГИ ШИБАТ СКОРО ТИЯ БОКЛУЦИ КОРУМПИРАНИ.НИКИТО Е ЗАМЕСЕН,РАЧЕВ СЪЩО Е ЛАПНАЛ МНОГО ПАРА.

    Отговор

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, въведете отговор: *