Братя Галеви – агенти на щатската служба за борба с наркотиците?

Братя Галеви

  Пламен Галев и Ангел Хри­стов са агенти на служба­та на САЩ за борба с нар­котиците ДЕА (Drug Enforcement Agency) и са били скрити точ­но от нея. Двамата са вкарани в програма на ДЕА за защи­тени свидетели, твърди полицейски експерт. Според него „изчезването“ им е пълна инсценировка, амери­канската агенция просто се е погрижила за своите дългого­дишни лоялни служители.

 Галев и Христов до­сега винаги са отри­чали да имат зависи­мост от когото и да било. В ин­тервю пре­ди време пред „168 часа“ Ангел Христов казва: „Ня­кои хора и институции се опит­ват да фактурират чрез нас присъст­вието си. Нечии гла­ви могат да кажат, че сме станали агенти и на ЦРУ.

 Ние не мълчим, но и не си измисля­ме биографии, казва­ме само това, което знаем“.

 Според из­точниците двамата са били изпра­тени в средата на 90-те години в Дупница с определени задачи. В гра­да е заводът на бив­шата „Фармация“, сега собственост на „Актавис„, който още в годините на соца произвежда каптагон с лиценза на мюн­хенска фармацевтич­на компания. По вре­ме на приватизация­та става ясно, че са останали огромни ко­личества психотроп­но вещество, от което могат да се направят амфетамини. Имало е решение тези запаси да бъдат унищожени.

  Дали това е нап­равено, няма яснота. Задачата на двете бивши барети е била да контролират про­изводството и тра­фика на амфетамини, като голяма част от тях са били предназ­начени за американ­ската армия в Ирак. Според източниците всеки боец от американ­ската армия там има в медицинския си па­кет и каптагон, който помага при тежките горещини.

 През последните години към произ­водството на амфе­тамини у нас като изключително пече­ливш бизнес са се ориентирали висши офицери от МВР. За тези борци срещу ор­ганизираната прес­тъпност сега работят тайни лаборатории в районите на Сливни­ца, Бургас и Велико Търново. Тези манифактури са недосегаеми за полицейски акции.

Още сензации:

loading...

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, въведете отговор: *