Съпругът на Десислава Атанасова трупа бързи печалби в строителния бизнес покрай жена си

Здравният министър Десислава Атанасова

  Съпругът на здравния минис­тър Десислава Атанасова е във възход покрай кариера­та на жена си, разкриват източни­ци от Русе. Според тях Красимир Атанасов навлиза в строителния бранш в града и на­бързо печели поръчки за над 600 хил. лева едва след като амбици­озната му половинка става акти­вистка на ГЕРБ през 2007 г.

 Точно тогава той регистрира и стро­ителната си фир­ма „Декрастрой“ ЕООД.

 Веднага след това идват и двете об­ществени поръчки в болницата в Русе, управлявана от Минчо Вичев, който днес е заместник на Десислава Атанасо­ва в Здравното ми­нистерство. По това време самата тя е юрисконсулт на същата болница.

 Първата поръчка на Красимир Ата­насов е възложена от Центъра за пси­хично здраве в ду­навския град. Де­сислава Атанасова е била негов юрис­консулт от 2005 до 2007 г. Конкурсът е за преустройство на сградите и изграж­дане на обществено-информационен център. Трябва да се оформи фасадата, да се сложи нова дограма, да се направи ВИК и ел. инсталации и да се ремонтира покривът. Стойността е 156 408 лева. Кан­дидатстват две фир­ми, избрана е „Дек­ра-строй“ на Красимир Атанасов. До­говорът е сключен през юли 2008 г.

  Успоредно с пър­вата, идва и втора­та поръчка от „Диагностично-конеултативен центьр – Русе“ ЕООД. Тя е за изграждане на нова асансьорна спир­ка на петия етаж в сградата, ремонт на покрива, смяна на дограми. Стойност­та е доста по-голяма – 450 092 лева. 

Конкур­сът е обя­вен  през юли 2008 г. Получе­на е една-единстве­на оферта – от „Дек­ра-строй“ ЕООД на Красимир Атанасов. Договорът е склю­чен през септември 2008 г.

 Докато Красимир Атанасов печели по­ръчките на болница­та една след друга, Десислава Атана­сова на същата МБАЛ, но и общински съвет­ник в Русе от лис­тата на ГЕРБ.

 В политиката я лансира бивши­ят шеф на служба „Полиция“ в мест­ното РДВР и пръв гербаджия на Русе Пламен Нунев

Той я слага на из­бираема позиция и въпреки че е абсо­лютно непозната в града, влиза в съ­вета.

 След това става шеф на общинска­та комисия по си­гурност и общест­вен ред и член на комисията по тери­ториално и селищно устройство, а фир­мата на мъжа й е във възход.

 Според източни­ците в момента „Декра-строй“ ЕООД рабо­ти предимно като подизпълнител на големи обекти на „Главболгарстрой“ в Русе. Из­точниците допъл­ват, че Красимир Атанасов строи и барче на входа на психодиспансера в града.

Още сензации:

loading...

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, въведете отговор: *