Премиерът Бойко Борисов не успя да удължи живота само на хората на изкуството

Бойко Борисов

  „За трите го­дини наше управ­ление с една го­дина средно се е вдигнала про­дължителността на живота в Бъл­гария“, обявил премиерът Бойко Борисов на пра­вителствено за­седание.

 Жизнерадостната конста­тация потвърдила и здравната министърка Десис­лава Атанасова. „Да, точно така е и аз се радвам, че от сектор „Здра­веопазване“ има с какво да се пох­валим“, изказала се новозабърсаната за здравен министър. С мед да ги намажеш.

 А прави ли ви впечатление, че откакто Бойко е премиер, почи­наха сума ти известни артисти, хора на изкуство­то и видни деяте­ли на културата, и на халтурата. Поразмислете се над поредната вечна тема, подхвър­лена ни ей така, между другото, от премиера. Ако об­вържем продъл­жителността на живота с управ­лението на Бойко, както той е напра­вил това на офи­циално заседа­ние на Министер­ския съвет, няма как да не обвържем и внезапното прекъсване на живота със същото това управление, този смисъл пък съвсем сериоз­но можем да си спомним, че като се правеше на полицай, ум­ряха поне стотина души, а по-голямата част бяха свързани с против­никовата на неговата гру­пировка и това съвсем не беше на шега…

Десислава Атанасова

  Но да не се връ­щаме толкова на­зад. Работата е там, че слънце­то грее навсякъ­де. И за добро, и за лошо. Сигурно е прав министър-председателят да се гордее, че е удължил живота на българите, но според неговата логика няма как да подмине и фак­та, че някои по-чувствителни си отидоха прежде­временно от бъл­гарския свят, ръ­ководен от мъдрата му тиква. 

И това донякъ­де е разбираемо. Борисов уби театъра, защото е най-големият театрал, унищожи цирка, защото най-големият шут, затри жур­налистиката и риалитито, защото е най-атрактивният водещ, гост и ентъртейнър в едно, уби халтурата, за­щото е халтураджия на косми­ческо ниво, как­то казваше учите­лят му Живков, и въобще не остави нищо да ви­рее под неговия изгрев и негово­то пладне. Ще го видим какво ще прави, като дойде залезът, но дотогава има още малко вре­ме. Проблемът е, че аз се шегувам, а той не. Аз съм журналист, а той е премиер и съвсем сериозно си мисли онова, дето е казал. Онова, че ни удължава жи­вота.

 И то с помощта на новата министърка, която ми прилича на съ­сел с осмомартенска прическа. И тя да не остане по-назад и да се подмаже, докато в болниците тече някакъв ад, бли­зо до описания от Данте. По друг повод бих казал, че това не е ми­нистерски съвет, а подготвителна група за преду­чилищна възраст. Лошото е, че тези инфантили са се вкопчили здраво в кормилото на властта и няма да го пуснат, до­като не катастро­фираме всички, пък тогава язък за едната година удължен живот.

Още сензации:

loading...

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, въведете отговор: *