Влезем ли в Шенген, в България нахълтват хиляди имигранти

Цветан Цветанов

  Когато преди месец Борисов се завърна от Турция, къде­то двете правителства про­ведоха първото си съвместно за­седание, попитах какво получи­хме и какво дадохме на южните ни съседи. Съдейки по официал­ната информация, допреди седми­ца бях убеден, че България даде на Турция само два армагана: де­кларацията на парламента от 11 януари т.г., обявяваща т.нар. Въз­родителен процес за етниче­ско прочиства­не, и отказа от турския дълг към тракийс­ките бе­жанци. Ока­за се, че има­ло и трети по­дарък за Ердоган – отказ от строеж на телена ограда по българо-турската граница.  

 На 18 април прави­телството отмени решението си от ап­рил 2011-а за изграж­дане на защитна стена между България и Тур­ция. Точно преди годи­на кабинетът реши да изгради 180-километрова защитна мрежа

поради епидемията от шап. Първоначално заразата бе открита в село Кости, където животните бяха свет­кавично унищожени, след това шапът стиг­на в Граматиково и Резово.

 Притиснат от проте­сти, земеделският ми­нистър обеща телената ограда по границата с Турция да бъде възста­новена. Мирослав Най­денов поясни, че въз­становяването на за­гражденията ще е за сметка на държавния бюджет ако Европей­ската комисия не от­пусне средства за тях.

 Тогава дирижирани­те от Ердоган медии нарекоха опитите да пресечем разпростра­нението на шапа, как­то и гръцките заграж­дения срещу имигран­тите, „изграждане на стена между християн­ството и исляма“. А ше­фът на правителстве­ния Център за страте­гически анализи Синан Оган предупреди: „ЕС строи Берлинска сте­на между Турция и Ев­ропа, а шапът в Бъл­гария и нелегалните имигранти в Гърция са удобно оправдание“.

 След като ислямисткото правителство по­рица стената, на 18 ап­рил нашият кабинет се отказа от теленото заграждение.

Бойко Борисов

  Източници от МВнР категорично твърдят: турската страна оказа­ла невъобразим натиск върху Борисов, позова­вайки се на обещаната подкрепа за турското еврочленство. Изнесени в две диплома­тически ноти, мотивите на турците звучат така издигането на Берлин­ска стена означава, че България се възприе­ма като външна грани­ца на ЕС в дългосро­чен план и Брюксел не гледа сериозно на вли­зането на Турция в ЕС. А ако Со­фия издигне стена, Анкара ще реаги­ра по адек­ватен начин.

 Но от стено­грамата на правител­ственото заседа­ние научихме друго стената отпада по фи­нансови съображения, тъй като цената на съо­ръжението за трите об­ласти – Бургас, Ямбол и Хасково, възлиза на 28 млн. лв., като тази сума превишава че­тири пъти одобрената през 2011 г. стойност. Освен това били необ­ходими допълнителни средства за обезщетение на собствениците на отчуждени имоти, както и пари за под­държане и контрол на защитната стена… По­следното звучи комич­но. Ами нали всяко гра­нично съоръжение из­исква поддръжка!

 Още по-комично стана, когато преми­ерът взе думата. Похарчихме милиони, за да на­правим тунелчета, и сега е важ­но как­ви път­ни знаци трябва да има за пре­минаване на вълци, мечки, косте­нурки, прилепи“ – въз­кликна министър-председателят, след което Симеон Дянков го до­пълни: „Такава стена пречи на пътя на ка­фявите костенурки и на четири вида зайци…“.

 Много култови глу­пости е изрекъл Бо­рисов, но тази с въл­ците, мечките, косте­нурките и прилепите те оставя без дъх. Такова кръчмарско говорене -днес едно, утре – дру­го, може да си позволи само гьонсурат. Който си е повярвал, че е Гос­под, комуто е позволе­но всичко, и всеки не­гов поданик сляпо ще следва диктуваните му от Турция решения.

 Тук съм длъжен да кажа, че по казуса със стената Борисов жерт­ва не само национал­ните, но и европейски­те интереси. Защото, ако влезем в Шенген, България става външна граница на Европейс­кия съюз и начаса е длъжна да осигури за­щитата на границата с Турция. А огромният имигрантски поток от Близкия изток и Африка, който сега на­хлува в Гърция откъм турска територия, мо­ментално ще се пре­насочи към турско-българската граница.

Реджеп Ердоган

  Колко време ще ни трябва тогава, за да изградим солидна те­лена или бетонна сте­на,  спираща вълните от бежанци. Способна ли ще е Гранична по­лиция да удържи наплива от хиляди отча­яни хора, щурмуващи от турска територия на­шата граница? Както тези тълпи сега поми­тат преградите по тур-скогръцката граница, за да стъпят в обетованата шенгенска зона в Европа.

 Че Бойко Борисов и Цветан Цветанов не знаят накъде духат ев­ропейските ветрове, се видя от обявеното на 21 април съобщение в Париж и Берлин.

 В писмо до Евро­пейската комисия от 17 април вътрешните министри на Германия и Франция Ханс-Петер Фридрих и Клод Геан искат правомощия­та да могат без офи­циално одобрение от Брюксел временно да връщат граничния кон­трол, когато страни от ЕС не успяват да ох­раняват външните си граници.

 „Предотвратяването на заплахите за държавна­та сигурност и ред е въп­рос на национален суве­ренитет. Той не може да бъде преотстъпван“, по­сочват двамата минист­ри и поясняват за такива като Борисов: „В случай че една страна не изпъл­нява задълженията си по правилата на Шенген, ос­таналите трябва да имат правото да възстановят граничните проверки по вътрешните граници до 30 дни“.

 Напрежението по гра­ничния въпрос се засили поради имигрантския наплив в Гърция и спора между Франция и Италия, за хилядите имигран­ти от Арабската пролет. Германско-френското ис­кане ще се обсъди тази седмица в Люксембург на срещата на вътрешните министри и нищо чудно да бъде прието.

 Как ли ще отговори Цветанов, ако в Люксем­бург го попитат защо анулирахме решението за защитна стена с Тур­ция?

 И ако случайно се за­трудни в отговора, трябва да му се припомни какво каза на наскоро прове­ден форум за управление на европейските граници: „България носи пряка от­говорност за сигурността на външните граници на ЕС“…

 Но каквото и да припомняш на полицая с шестте апартамента, вро­дената му логорея и непукизъм към фактите ще потопят и най-разумните идеи.

 Все пак отказът от сте­ната под турски натиск има и добра страна.

 Брюксел най-после ще прогледне,че ни управля­ват зависими политици и е наложително ФРОНТЕКС да поеме българо-турската граница.

 От 2005 година тази европейска агенция на­блюдава граничната ох­рана на ЕС, координира оперативното сътрудни­чество, обучава гранич­ни полицаи и май само тя може да дисциплини­ра превзетото от мутри българско МВР.

 Липсата на ограда по турската граница говори и друго – шансове за скорошно влизане в сухопътния Шенген, по­ради което Борисов си позволява такъв щедър жест към Ердоган. Неслучайно Цветанов повта­ря като латерна, че през есента може да влезем само в морския и въздуш­ния Шенген. Но при усло­вие че Холандия вдигне ветото си за българите и румънците.

 И друго съмнение ме гложди – че босовете на контрабандата нямат ин­терес от 180-километрова бариера на турската граница. Как иначе ще пренасят тонове цигари по контрабандните кана­ли, как ще се пълни чер­ната каса на ГЕРБ?

Още сензации:

loading...

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, въведете отговор: *